در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1400

محمدرضا مدبرنیا-فیلم آموزشی کار با برنامه مدل سازی مبدل های DC-DCپایه-نیمسال982

محمدرضا مدبرنیا-فیلم آموزشی کار با برنامه مدل سازی مبدل های DC-DCپایه

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

 

نظرات کاربران