در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1400

کارگاه مخابرات دیجیتال-محمدصادق گلشن-نیسمال982

کارگاه مخابرات دیجیتال-محمدصادق گلشن

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

نظرات کاربران