در حال بارگذاری ...
جمعه 8 بهمن 1400

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-فرهاد همراه-نیسمال982

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-فرهاد همراه

 جلسه اول تئوری 

جلسه اول عملی

 جلسه دوم تئوری

جلسه دوم عملی

جلسه سوم تئوری

جلسه سوم عملی

dc محاسبه ولتاژ

محاسبه ولتاژ موثر

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

نظرات کاربران