در حال بارگذاری ...
جمعه 8 بهمن 1400

آزمایشهای مخرب و غیر مخرب - حسین یوسفی نژاد - نیمسال 982

آزمایشهای مخرب و غیر مخرب - حسین یوسفی نژاد

جلسه اول و دوم

جلسه سوم و چهارم

جلسه پنجم و ششم

جلسه هفتم و هشتم

جلسه نهم و دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

نظرات کاربران